วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บุคลากร โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

ครูชำนาญการ สุมารี เกษมโสต (หน.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
ป.ตรี คณิตศาสตร์ 
ป.โท บริหารการศึกษา 
 ครูชำนาญการ สุขสันต์ บัวสาย(หน.แผนงาน)
ป.ตรี เคมี
ป.โท บริหารการศึกษา
 ครูท่านรองผู้อำนวยการ สุจิตรา สดีวงษ์
ป.ตรี ชีววิทยา
ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
 ครูสินรา พวงไพศาล (หน.โสตทัศนูปกรณ์)
ป.ตรี ฟิสิกส์
ครูชำนาญการ ศิิริวรรณ อยู่บุญ
(หน.กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
หน.งานธุรการ
ป.ตรี ...
ป.โท บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการ มุกดา โสภี
หน.กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
หน.งานบริการ
ป.ตรี .....
ครูพนักงานราชการ พิมลรัตน์ ก่อเกิด
สอน วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ พิชญา กุลลา
หน.กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน.ห้องสมุด
สอน ภาษาอังกฤษ
ป.ตรี .......
ครูชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีพยัคฆ์ เงินประสิทธิ์
ป.ตรี .....
ป.โท บริหารการศึกษา
สอน สุขศึกษา และ พลศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ พรรณี กลสัน
หน.กลุ่มสาระศิลป ดนตรี นาฎศิลป์
ป.ตรี .....
ป.โท บริหารการศึกษา
สอน ศิลปะ
ครูชำนาญการ ปรินดา จันทรสาขา
ป.ตรี วัดผลประเมินผล
หน.งานวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์
ครูบุญร่วม กลิ่นผักแว่น
หน.กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สอน คอมพิวเตอร์
ครูนิรชา นามศิริ
ป.ตรี คณิตศาสตร์
ป.โท คณิตศาสตร์
สอน คณิตศาสตร์
ครูธรรมศิลป์ ศรีบุญเรือง
หน.งานประชาสัมพันธ์
ป.ตรี ...
ป.โท กำลังศึกษาอยู่
สอน สังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ ณรงค์ชัย วงษ์ภีระ
หน.งานพัสดุ
ป.ตรี ...
ป.โท บริหารการศึกษา
สอนพลศึกษา
ครูจันทร์จิรา เดชประไพ
ป.ตรี นาฏศิลป์
ป.โท บริหารการศึกษา
สอน ดนตรี นาฎศิลป์
ครูชำนาญการ คำนึง ไชยเจริญ
หน.งานกิจการนักเรียน
หน.งานปกครอง
ป.ตรี .....
สอนเกษตร
ครูชำนาญการ เกศกนก นันตา
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สอน วิทยาศาสตร์
ช่างคุรุภัณฑ์๓ ปั่น จันทร์ชู
งานบริการทั่วไป ขับรถ 
ช่างคุรุภัณฑ์๓ สุชิน สมทรัพย์
งานบริการทั่วไป
ครูชำนาญการพิเศษ อดิศักดิ์ นันตา
หน.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน.งานอาคารสถานที่
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ป.โท บริหารการศึกษา
สอนวิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ โสภณา เขียวขำ
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ป.โท บริหารการศึกษา
สอนวิทยาศาสตร์
ครูสุปราณี โพธิ์หมื่นทิพย์
หน.งานแนะแนว
ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
ป.โท กำลังศึกษาต่อ
สอนภาษาอังกฤษ

ครูท่านอื่นกำลังทยอยลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น